Links

第 4.16 节 安装 CDE

CDE 是通用桌面环境的缩写。历史悠久的桌面环境,常被用于商业的 Unix 发行版。

安装软件依赖

执行:
# pkg install -y xorg iconv bdftopcf libXScrnSaver ksh93 open-motif tcl86 xorg-fonts xorg-fonts-100dpi cde

开启各项服务

 1. 1.
  在 shell 中执行:
  # sysrc rpcbind_enable="YES"
  # sysrc dtspc_enable="YES"
  # sysrc dtcms_enable="YES"
  # ln -s /usr/local/dt/bin/Xsession ~/.Xsession
  # env LANG=C startx
  需要用哪个用户登录 CDE,就用哪个用户执行最后两行。
 2. 2.
  将以下内容追加到 /etc/rc.local
  /usr/local/dt/bin/dtlogin
 3. 3.
  重启系统。